Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті

1 Білім саласы 8D10 Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)
2 Дайындық бағыты 8D101 Денсаулық сақтау
3 Білім беру бағдарламаларының тобы D141 Медицина
4 Білім беру бағдарламасы 8D10100 Медицина
5 ББ мақсаты дайындалған мамандардың медицинаның нақты бағытындағы ғылыми-зерттеу және практикалық бағдарламаларды әзірлеу мен іске асыруда және денсаулық сақтау мен әлеуметтік қамсыздандыру ұйымдарындағы практикалық жұмыста жетекші орынға ие болуы үшін жеткілікті білім мен дағдылардың деңгейіне қол жеткізу
6 Түлектің құзыреті өзінің біліктілігі саласында денсаулық сақтау саласын жүйелі түсінігін көрсетеді, осы салада қолданылатын зерттеу дағдылары мен әдістерін меңгерген; денсаулық сақтаудың алдыңғы шебінде тұрған жаңа күрделі идеяларды сыни талдау, бағалау және синтездеу үшін арнайы білімді қолданады; тәуелсіз зерттеулер жүргізуге және ғылыми нәтижеге жұмыс істеуге қабілетті, денсаулық сақтау саласында жаңа технологиялардың пайда болуына әкелетін жаңа идеялар мен жобаларды әзірлеуге тұрақты қызығушылық танытады; ауызша немесе жазбаша түрде кәсіби пікірталастарға қатысады, зерттеу нәтижелерін халықаралық академиялық басылымдарда жариялайды; идеяларды жинақтайды, инновациялық қызметтің нәтижелерін болжайды, білімге негізделген қоғамның технологиялық, әлеуметтік немесе мәдени дамуының академиялық және кәсіптік контекстінде ілгерілетуге жәрдемдеседі; көптеген өзара байланысты факторлармен байланысты проблемаларды шешуді талап ететін жаңа контексте Еңбек және оқу қызметінде көшбасшылық қасиеттерді, инновациялылықты және дербестікті көрсетеді; Өз құзыреті саласындағы тақырып бойынша мәртебесі бойынша тең, кең ғылыми қоғамдастықпен және қоғаммен қарым-қатынас жасауға қабілетті; өзін-өзі талдау дағдыларын, өмір бойы оқуға ұмтылысын және жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейінде оқыту тәжірибесін көрсетеді.
7 ББ түрі a)  қолданыстағы ББ; 
8 ҰБШ бойынша деңгей 8
9 СБШ бойынша деңгей 8
10 Айрықша ерекшеліктері жоқ
11 Берілетін дәреже PhD
12 Оқу мерзімі 3 жыл
13 Кредит саны 180
14 Оқыту тілі Орыс; Қазақ; Ағылшын
15 ББ бекітілген күні 25.04.2019
16 Кадрларды даярлау бағыттарына арналған лицензияға қосымшаның болуы KZ32LAA00016018
17 Аккредитацияның болуы IQAA, Қолданылу мерзімі: 26.09.2016 ж. - 24.09.2021 ж.
18  Кәсіби қызметінің облысы  әкімшілік-басқару (денсаулық сақтауды басқару органдарының мамандары және денсаулық сақтау ұйымдарының әкімшілік-басқару персоналы); ғылыми-зерттеу (ғылым ұйымдарының қызметкерлері); аналитикалық (ақпараттық-талдау орталықтарының қызметкерлері); сараптамалық-консультативтік (денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру ұйымдарындағы сарапшылар, консультанттар)
19 Кәсіби қызметтің объектісі жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары; ғылым ұйымдары; денсаулық сақтауды басқару органдары; денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру ұйымдары.