Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті

2023 жылдың 22 желтоқсан айында сағат 15:00-да КеАҚ «Қарағанды медициналық университеті» «Биомаркеры эффективности аллерген-специфической иммунотерапии у больных с сезонными аллергическими заболеваниями» тақырыбына 8D10100 – «Медицина» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге арналған Марина Рашидовна Измайловичтың диссертация қорғауы өтеді.

2023 жылдың 22 желтоқсан айында сағат 12.00-де «Қарағанды медицина университеті» КеАҚ-даДинара Нурлановна Шерьязданованың 6D10100 – «Медицина» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алуға арналған «Биомаркеры регуляции гликемии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа и кардиоваскулярными событиями» тақырыбында диссертациясы қорғалады.

2023 жылдың 22 желтоқсан айында сағат 9.00-де «Қарағанды медицина университеті» КеАҚ-да Лавриненко Алена Владимировнаның 6D10100 – «Медицина» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алуға арналған «Устойчивость к антибиотикам и клональная структура клинических изолятов Acinetobacter baumannii в Центральном Казахстане» тақырыбында диссертациясы қорғалады.

2023 жылдың 15 желтоқсан айында сағат 10:00-даКеАҚ «Қарағанды медициналық университеті» «Оценка клинического применения отечественного ксеногенного биологического покрытия при лечении термических ожогов II-IIIАБ степени площадью 5-30%»тақырыбына 8D10100 – «Медицина» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге Бауржан Бегаліұлы Әнапияның диссертация қорғауы өтеді.

2023 жылдың 15 желтоқсан айында сағат 14:00-да КеАҚ «Қарағанды медициналық университеті» «Предимплантационное применение обогащенной тромбоцитами плазмы при липофилинге (экспериментальное исследование)» тақырыбына 8D10100 – «Медицина» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге Илона
Леонидовна Пактың диссертация қорғауы өтеді

2023 жылғы 30 маусымда сағат 10.00-де «Қарағанды медициналық университеті» КЕАҚ «Іштің алдыңғы қабырғасының ақауларын пластиктеу кезінде жасушасыз ксеногендік іш қабаты мен «Permacol» ацеллюлярлы дермальды коллагеннің биоүйлесімділігін салыстырмалы талдау» (эксперименттік жұмыс) тақырыбына 6D110100 – «Медицина» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге Любовь Вячеславовна Бризицкаяның диссертация қорғауы өтеді

2022 жылдың 31 наурыз айында сағат 14.00-де «Қарағанды медициналық университеті» КеАҚ “Экспериментальное обоснование применения децеллюляризированного матрикса ксенобрюшины при мирингопластике” тақырыбына 6D110100 – «Медицина» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге Есниязов Диас Кайратович диссертация қорғауы өтеді.

2023 жылдың 31 наурыз айында сағат 10:00-даКеАҚ «Қарағанды медициналық университеті» «Жедел обструктивті пиелонефриттің дамуындағы E. coli ішектік транслокациясы мен өрлемелі инфекциясын салыстырмалы зерттеу (эксперименттік зерттеу)»тақырыбына 8D10100 – «Медицина» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге Шарапатов Ержан Ақділдаұлының диссертация қорғауы өтеді.

2023 жылдың 10 наурыз айында сағат 10.00-даКеАҚ «Қарағанды медициналық университеті» «Коронарлық артерияларды стенттеуден кейін жаңа жүрек-қантамырлық асқынулардың даму қаупін молекулярлық-генетикалық болжау» тақырыбына 6D110100 – «Медицина» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге Акерке Бауржановна Калимбетованыңдиссертация қорғауы өтеді.


2023 жылдың 27 қаңтар айында сағат 14:00-да КеАҚ «Қарағанды медициналық университеті» «Колоректальды қатерлi iсiк хирургиясындағы инфекциялық және қабыну асқынуларының болжаушысы ретінде ішек микрофлорасының бактериялық транслокациясының маркерлерінің динамикасытақырыбына 8D10100 – «Медицина» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге Огизбаева Алина Виталиевнаның диссертация қорғауы өтеді.

2023 жылдың 27 қаңтарайында сағат 10.00-де «Қарағанды ​​медицинауниверситеті» КЕАҚфилософияғылымдарыныңдокторы (PhD) ғылымидәрежесіналуүшінЖумакаеваСабинаСакенкызы  6D110100 – «Медицина» мамандығыбойынша «Сүтбезіобырымен»зардапшегетін науқастардың қанның биохимиялықкөрсеткіштерінеадъюванттыхимиотерапияныңәсері» тақырыбындадиссертациясықайтақорғалады.

2022 жылдың 25 қараша айында сағат 14.00-да«Қарағанды медициналық университеті» КеАҚ “Остеомиелит үлгісінде Марбург жүйесі бойынша жасалған, антибиотикке байытылған сүйек аллографтын дайындау және эксперименталды-морфологиялық негіздеу” тақырыбына 6D110100 – «Медицина» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге Кошанова Амина Амантайкызыныңдиссертация қорғауы өтеді.

2022 жылдың 25 қараша айында сағат 10.00-даКеАҚ «Қарағанды медициналық университеті» "Клиникалық-иммунологиялық және микробиологиялықпневмококкты вакцинамен вакцинацияланған балалардағы ауруханадан тыс пневмониялардың сипаттамасы» тақырыбына 6D110100 – «Медицина» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге Алия Арыстановна Жанпейсованың диссертация қорғауы өтеді.

2022 жылдың 5 шілдеайында  сағат 14.00-де «Қарағанды ​​медицина университеті» КЕАҚ философия ғылымдарының докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін Жұмақаева Сабина Сакенқызы  6D110100 – «Медицина» мамандығы бойынша «Сүт безі обырымен»зардап шегетін  науқастардың қанның биохимиялық көрсеткіштеріне адъювантты химиотерапияның әсері» тақырыбында диссертациясы қорғалады.

2022 жылдың 5 шілде айында сағат 10.00-даКеАҚ «Қарағанды медициналық университеті» “Колоректальді обырдағы жасушадан тыс нейтрофильді тұзақтардың морфофункционалдық сипаттамасы” тақырыбына 6D110100 – «Медицина» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге Маратқызы Мерекеніңдиссертация қорғауы өтеді.

2022 жылдың 30 маусым айында сағат 10.00 «Қарағанды медициналық университеті» КеАҚ “Тіс кіреукесін емдеудің инвазивті емес әдісінің патоморфологиялық негіздемесі (эксперименттік зерттеу)” тақырыбына 6D110100 – «Медицина» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге Байгулаков Азамат Турашевичтің диссертация қорғауы өтеді.

2022 жылдың 30 маусым айында сағат 14.00-даКеАҚ «Қарағанды медициналық университеті» “Коронарлы артериялардың рестенозы кезіндегі PON1, CYP2C19  гендері полиморфизмінің ассоциациясы” тақырыбына 6D110100 – «Медицина» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге Бодаубай Розаныңдиссертация қорғауы өтеді.

2022 жылдың 13 маусымсағат 14.00-де«Қарағанды Медициналық Университеті» КеАҚ “Нефропексиядағы ксеноiшперденің децеллюлярлы матриксын пайдаланудың морфологиялық негіздемесі (эксперименттік зерттеу)” тақырыбына 6D110100 – «Медицина» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге Абатова Айгерим Нұрқасиевнаның диссертация қорғауы өтеді.

«Қарағанды медициналық университеті» КеАҚ “Нутритивная поддержка больных, прооперированных по поводу злокачественных опухолей гепатопанкреатодуоденальной зоны, в раннем послеоперационном периоде” тақырыбына 6D110100 – «Медицина» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге Даванов Шерзад Курбаналиевич диссертация қорғауы өтеді.

2022 жылдың 14 маусым айында сағат 10.00-да«Қарағанды медициналық университеті» КеАҚ “Мезентериялық қан ағымының реваскуляризациясының ішек микрофлорасының транслокациясына әсері (эксперименттік зерттеу)” тақырыбына 6D110100 – «Медицина» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге Аманова Дана Ерлановнаныңдиссертация қорғауы өтеді.