Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті
Басты бет
Білім беру
Магистрантқа
Түлектің құзырлылығы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің м.а. «Медициналық және фармацевтикалық мамандықтар бойынша мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті стандарттар мен үлгілік кәсіптік оқу бағдарламаларын бекіту туралы»

2015 жылғы 31 шілдедегі № 647 бұйрығына сәйкес.

Денсаулық сақтау магистры:

Медицина ғылымдарының магистры:

мынадай:

- ғылыми танымды дамытудағы қазіргі үрдістер туралы;
- денсаулық сақтаудың өзекті әдістемелік және философиялық проблемалары және олардың шешудің заманауи әдістері туралы;
- жаһандану процестерінің қарама қайшылықтары және әлеуметтік-экономикалық салдарлар туралы;
- әлемдік бизнес әріптестердің экономикалық, саяси, құқықтық, мәдени және технологиялық ортаның қазіргі заман,ы жағдайы туралы;
- денсаулық сақтау ұйымдарында стратегиялық басқаруды және инновациялық менеджментті және теориялық көшбасшылықты ұйымдастыру туралы;
- денсаулық сақтау ұйымдарының жұмыс істеуінің негізгі қаржылық-шаруашылық проблемалары туралы;
- деректердің статистикалық талдаудың заманауи әдістері туралы.

- денсаулық сақтауды дамытуда ғылым және білімнің ролі туралы;
- ғылыми танымды дамытудағы заманауи үрдістер туралы;
- денсаулық сақтаудың өзекті әдістемелік және философиялық проблемалары туралы;
- медициналық ЖОО-ларда пәндерді оқытудың заманауи әдіснамасы туралы;
- Жоғары мектеп оқытушысының кәсіби құзырету туралы;
- түсінігі болуы тиіс.

мыналарды:

медицинадағы зерттеулерді жоспарлаудың, ұйымдастыру қағидалары мен қағидаттары және зерттеу әдістерін;
- дәлелді медицинаның теориялық және практикалық негіздері;
- дәлелді медицинаның фармацевтикалық практикадағы орнын;
- бейіндік дайындықтың таңдаған бағыты шеңберінде кәсіптік қызметінің теориялық және практикалық негіздерін;
- медициналық және биомедициналық зерттеулердегі сандық және сапалық талдау әдістерін;
- тиімді қарым-қатынас әдістерін, денсаулық сақтау ұйымындағы дауларды,
стресстерді және инновацияны басқару үшін психология мәселелерін;
- қазіргі эпидемиологияның және биоэтиканың теориясы мен практикасының негіздерін;
- басқарудың, диагностиканың, талдаудың, проблеманы шешудің және оларды практикада жүзеге асырудың қазіргі әдістерін;
- кемінде бір шеттілін еркін меңгеру деңгейінде, оның ішінде медициналық және ғылыми ақпаратты еркін меңгеретін деңгейде.

- мамандық бойынша даярлаудың таңдаған бағыты бойынша денсаулық сақтаудың негізгі жетістіктері және даму үрдістерін; 
- бейінді даярлықтың таңдаған бағыты шеңберінде жоспарлау қағидаттары, ұйымдастыру және кәсіптік қызмет негіздерінің әдістерін; 
- жоғары мектепте медицина пәндерінің оқытылу әдістемесін; 
- ғылыми және педагогикалық дайындықтың таңдаған бағыты шеңберіндегі кәсіптік қызметінің теориялық және практикалық негіздерін;
- қазіргі эпидемиология мен биоэтиканың теориясы мен практикасының негіздерін;
- медициналық және биомедициналық ғылыми зерттеулердегі сандық және сапалық талдау әдістерін; 
- кемінде бір шеттілін еркін меңгеру деңгейінде, оның ішінде медициналық және ғылыми ақпаратты еркін түсінетін деңгейде білуі тиіс.

мыналарды:

- кәсіби қызметінің әр деңгейінде басқару шешімдерін қабылдауды, талдауды және жобалауды;
- денсаулық сақтау және медицина саласындағы зерттеу қызметінің ұлттық, халықаралық стандарттарына және дәлелді медицина қағидатына сүйене отырып,зерттеу міндеттерін шешу;
- кәсіптік қызмет саласының пәнаралық, сектораралық кешенді проблемаларын шешу;
- өзінің алдағы кәсіби дамуын жобалау;
- жеке және кәсіптік деформацияларға қарсы тұру;
- мамандардың корпоративтік жұмысын үйлестіру;
- білімдерді интеграциялауды және оны жеткілікті, логикалық байланыстырып ауызша және жазбаша формада жеткізе алу іскерлігі.

- өзінің кәсіптік, ғылыми, ғылыми-педагогикалық қызметін, сонда-ақ ұжым қызметін жоспарлауды және жүзеге асыру; 
- іргелі ғылымдар бойынша өзінің практикалық жұмысында медицинадағы нақты зерттеу, ақпараттық-іздестіру, әдістемелік міндеттерді шешу үшін қолдану;
- әлеуметтік маңызды проблемалар мен процестерді ғылыми тұрғыдан талдау;
- медицинадағы ғылыми зерттеулердің қазіргі әдістерін қолдану;
- білімін интеграциялауды және оны жазбаша және ауызша нысанда жеткілікті, логикалық байланыстырып жеткізе білу іскерлігі.

мынадай:

- логикалық және сыни ойлау, шешіміне сендіру және дәлелдеу, өз пікірін ауызша және жазбаша түрде дұрыс және логикалық ресімдеу;
- кәсіптік функцияларды іске асыруға байланысты мақсатты қоя білу және міндеттерді тұжырымдау;
- кәсіптік қызметі саласындағы практикалық проблемалар мен міндеттерді шешу;
- кәсіптік қызмет саласындағы әртүрлі процестер мен құбылыстарды модельдеу және болжау;
- кәсіптік қызметі саласында кешенді жобаларды басқару;
- кәсіптік функцияларын өз бетінше, шығармашылықпен орындау, өзін және өзінің еңбек нәтижесін әділ бағалау.

- дербес зерттеу жұмысы, бірлескен зерттеу жобаларын әзірлеу және іске асыру; 
- логикалық және сыни ойлау, шешімдерге сендіру және дәлелдеу, өз пікірін ауызша және жазбаша түрде дұрыс және логикалық ресімдеу; 
- жаңа ақпараттық және білім беру технологиясы көмегімен кәсіби білімін тереңдету; 
- кәсіби қызмет аясында әртүрлі процестер мен құбылыстарды модельдеу және болжау, зерттеу және педагогикалық стандартты міндеттерді шешу; 
- білім алушылар және мамандар аудиториясымен жұмыс;
- кәсіптік міндетін дербес, шығармашылықпен орындау, өзін, өзінің еңбек нәтижесін әділ бағалау дағдыларының болуы.

мыналарға:

- медициналық және биомедициналық зерттеулерді жоспарлаудың, ұйымдастырудың және жүргізудің қазіргі жүйесінің саласында;
- бейінді даярлауды таңдаған бағыты шеңберінде қолданбалы кәсіптік проблемаларды шешуде;
- ақпараттық іздеу проблемасын шешуде;
- тиімді кәсіптік өсуді жүзеге асыруда.

- мамандық бойынша даярлауды таңдаған бағыты бойынша ғылыми және педагогикалық қызмет мәселелерінде; 
- ғылыми медициналық және биомедициналық зерттеулерді жоспарлаудың, ұйымдастырудың және жүргізудің қазіргі жүйесі саласында; 
- ғылыми нәтижені баяндауда және ресімдеуде, ғылыми ақпаратты іздестіруде және ақпарат алмасуда; 
- тиімді кәсіби өсуді жүзеге асыруда құзыретті.

мынадай:

- ғылыми танымның дамуындағы қазiргi үрдістер туралы;
- жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымдарының әдіснамалық және философиялық өзекті проблемалары туралы;
- жаһандану процестерінің қарама-қайшылықтары мен әлеуметтiк-экономикалық салдары туралы;
- әлемдік бизнес серіктестiктің экономикалық, саяси, құқықтық, мәдени және технологиялық ортасының қазiргi жай-күйі туралы;
- кәсiпорынды стратегиялық басқаруды ұйымдастыру, инновациялық менеджмент, көшбасшылық теориялары туралы;
- кәсiпорынның жұмыс істеуінің негiзгi қаржылық-шаруашылық проблемалары туралы түсінігі.

- қоғамдық өмiрдегi ғылым және бiлiмнiң рөлі туралы;
- ғылыми танымның дамуындағы қазiргi үрдістер туралы;
- жаратылыстану (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымдарының әдіснамалық және философиялық өзекті проблемалары туралы;
- жоғары мектеп оқытушысының кәсiби құзыреттілігі туралы;
- жаһандану процестерінің қарама-қайшылықтары мен әлеуметтiк-экономикалық салдары туралы түсінігі болуы тиіс.

мыналарды:

- ғылыми танымның әдiснамасын;
- экономика құрылымын өзгертетін негiзгi қозғаушы күштерді;
- инвестициялық ынтымақтастықтың ерекшелiктері мен ережелерiн;
- ғылыми зерттеулер мен практикалық қызметті жүзеге асыруға мүмкiндiк беретін кемінде бір шет тiлiн кәсiптік деңгейде білуі қажет

- ғылыми танымның әдiснамасын;
- ғылыми қызметті ұйымдастырудың қағидаттары мен құрылымын;
- оқыту процесінде студенттердің танымдық қызметінің психологиясын;
- білім берудің тиімділігі мен сапасын арттырудың психологиялық әдістері мен құралдарын білуі тиіс.

мынадай:

- кәсiптік қызметте танымның ғылыми әдiстерiн қолдана білу;
- процестер мен құбылыстарды зерттеудiң қолданыстағы тұжырымдамаларын, теориясы мен әдістерін сын-көзбен талдай білу;
- әртүрлi пәндер бойынша меңгерген бiлiмді интеграциялауы, оларды жаңа белгісіз жағдайларда аналитикалық және басқарушылық мәселелерді шешуде қолдана білу;
- кәсiпорынның шаруашылық жұмысына микроэкономикалық талдау жүргiзе алуы және оның нәтижелерiн кәсiпорынды басқаруда қолдана білуі;
- маркетинг пен менеджменттi ұйымдастырудың жаңа әдістерін практикада қолдана алу;
- кәсiпорынның (фирманың) шаруашылық жұмысын ұйымдастыру мен басқарудағы қиын және қалыптан тыс жағдайларда шешiм қабылдай білу;
- экономикалық қатынастарды реттеудегi Қазақстан Республикасының заңнамалық нормаларын практикада қолдана білу;
- жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативтi ойлауы және шығармашылықпен қарау;
- ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмысты қазiргi ақпараттық технологияларды қолданып жүргізу;
- диссертация, мақала, есеп, аналитикалық жазбалар және т.б. түрінде эксперименталды-зерттеу және аналитикалық жұмыс нәтижелерін қорыта білу іскерлігі болуы тиіс.

- алған білімін ғылыми зерттеулер контекстiнде идеяларды қолдану немесе өзіндік дамыту үшiн қолдана білу;
- процестер мен құбылыстарды зерттеудiң қолданыстағы тұжырымдамаларын, теориясы мен әдістерін сын-көзбен талдай алуы;
- әртүрлі пәндер аясында алған білімін жаңа таныс емес жағдайларда зерттеу мәселелерін шешуде интеграциялау;
- бiлiмді интеграциялау жолымен, толық емес немесе шектеулі ақпараттар негiзiнде тұжырымдама жасап, шешiм қабылдай алу;
- жоғары мектеп педагогикасы мен психологиясынан алған бiлiмін өз педагогикалық қызметiнде қолдана білу;
- оқытудың интерактивті әдiстерін қолдана білу;
- ақпараттық-аналитикалық және ақпараттық-библиографиялық жұмысты қазiргi ақпараттық технологияларды қолданып жүргізу;
- жаңа проблемалар мен жағдайларды шешуде креативтi ойлауы және шығармашылықпен қарау;
- ғылыми зерттеулер жүргізуге және ЖОО-да арнайы пәндер бойынша сабақ жүргізуді жүзеге асыруға мүмкіндік беретіндей кәсіптік деңгейде шет тілін еркін меңгеру;
- диссертация, ғылыми мақала, есеп, аналитикалық жазбалар және т.б. түрінде ғылыми-зерттеу және аналитикалық жұмыс нәтижелерін қорыта білу іскерлігі болуы тиіс..

мынадай:

- стандартты ғылыми және кәсiптік міндеттерді шешу;
- ұйымдар мен кәсiпорындардың экономикалық қызметiн ұйымдастыруда және басқаруда ғылыми талдау және практикалық мәселелерді шешу;
- менеджмент және маркетинг саласында проблемаларды зерттеу және алынған нәтижелерді кәсiпорынды басқару әдiстерiн жетiлдiру үшiн қолдану;
- кәсiптік қарым-қатынас және мәдениетаралық байланыс;
- шешендік өнер, өз ойын ауызша және жазбаша түрде дұрыс және логикалық ресiмдеу;
- күнделiктi кәсiптік қызметте және докторантурада білімін жалғастыру үшін қажет бiлiмін кеңейту және тереңдету;
- кәсiптік қызмет саласында ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалану дағдысы болуы тиіс.

- ғылыми-зерттеу қызметі, стандартты ғылыми мәселелерді шешу;
- кредиттік оқыту технологиясы бойынша білім беру және педагогикалық қызметті жүзеге асыру;
- кәсiптік пәндердi оқыту әдiстемесі;
- білім беру процесінде қазiргi ақпараттық технологияларды қолдану;
- кәсiптік қарым-қатынас және мәдениетаралық байланыс;
- шешендік өнер, өз ойын ауызша және жазбаша түрде дұрыс және логикалық тұрғыдан ресiмдеу;
- күнделiктi кәсiптік қызметте және докторантурада білімін жалғастыру үшін бiлiмін кеңейту және тереңдету дағдысы болуы тиіс.

мыналарда:

- мамандық бойынша зерттеу әдіснамасы саласында;
- жаһандық және ұлттық денсаулық сақтау заманауи проблемалар саласында;
- кәсiпорын қызметiн ұйымдастыру мен басқаруда;
- әртүрлi ұйымдармен, оның ішінде мемлекеттiк қызмет органдарымен өндiрiстiк байланыстарды жүзеге асыруда;
- бiлiмнің үнемі жаңаруын қамтамасыз ету, кәсiптік дағдыны және біліктілікті тереңдету тәсілдерінде құзыретті.

- ғылыми зерттеулердің әдіснамасы саласында;
- жоғары оқу орындарындағы ғылыми және ғылыми-педагогикалық қызмет саласында;
- қазiргi бiлiм беру технологияларына қатысты мәселелерде;
- кәсiтік салада ғылыми жобалар мен зерттеулерді орындауда;
- бiлiмдi үнемі жаңартуды, кәсiптік дағды мен білікті кеңейтуді қамтамасыз ету әдістерінде құзыретті.