Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті

2012 жыл

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитеті(ғылыми зерттеулерді  гранттық қаржыландыру)

1.  Орталық Қазақстанда Klebsiella текті ESBL- бактерияны түзушы штаммдарының  эпидемиологиясы мен дәрілік тұрақтылығын көпорталықты зерттеу. Ғылыми жетекші - м.ғ д. И.С.Азизов, (2012-2014 жж., № ГР 0112РК00813);

2.  Орталық Қазақстанда Staphylococcus aureus метициллин-тұрақты штаммдарының антибиотикорезистенттілігін көпорталықты зерттеу. Ғылыми жетекші - м.ғ д. И.С.Азизов, (2012-2014 жж.,  № ГР 0112РК00812);

3.  Эхинококкозды хирургиялық емдеу бырысында эндовидеохирургиялық электроимпульсті өндеуді қолдану. Ғылыми жетекші - м.ғ д., профессор Тұрғынов Е.М., (2012-2014 жж.,  № ГР 0112РК00814);

4.  Орталық Қазақстандағы энтеробактериялық карбопенемаз эпидемиялогиясы. Ғылыми жетекші - м.ғ.д. И.С Азизов., (2012-2014 жж.,  № ГР 0112РК00811);

5.  Анықталған бұзушылықты түзету бағдарламасын құрастыру және репродуктивтік, репродуктивке дейін жастағы халықтың денсаулығын скрингтік біріктірілген зерттеу Ғылыми жетекші – м.ғ.д.,профессор К.Б.Оспанова (2012 ж., № ГР 0112РК00815);

6.  Орталық Қазақстандағы энтеробактериялық карбопенемаз эпидемиялогиясы. Ғылыми жетекші - м.ғ.д. И.С.Азизов, (2012-2014 жж., № ГР 0112РК00810);

7.  Орталық Қазақстандағы Pseudomonas aeruginosa нозокомиалды штаммдардың дәрілік тұрақтылығын бірнеше ортада зерттеу. Ғылыми жетекші - м.ғ.д. И.С.Азизов, (2012-2014 жж.,  № ГР 0112РК00809);

8.  Поливаленттік аллергияның қалыптасуы кезінде туа біткен иммунитетінің дабылдық молекуларының қызмет етудің және интерлейкин мәртебесінің бөлек көрсеткіштерінің ерекшеліктері. Ғылыми жетекші - к.ғ.д. Л.А.Ахмалтдинова, (2012-2014 жж., № ГР 0112РК00808);

9.  Өкпенің диффуздық және интерстициальды зақымдануы үдеуінің молекулалық медиаторлары. Ғылыми жетекшілер - м.ғ.д., профессор В.Б.Молотов-Лучанский, б.ғ.д., профессор Муравлева Л.Е., (2012-2014 жж.,  № ГР 0112РК00807);

10. Алғашқы профилактикалық шаралардың кешенін одан әрі дайындаумен Қарағанды облысының халқында мидың ишемиялық инсультінің проблемаларын скринингтік клиникалық-эпидемиологиялық зерттеу. Ғылыми жетекшісі – м.ғ.д., профессор Қ.Б.Оспанова (2012 ж. № ГР 0112РК00813)

11.  Техногенді шаңның нанобөлшектері әсер еткенде жұмысшылардың денсаулығын сауықтыру үшін қауіпті басқару. Ғылыми жетекші - м.ғ.д.,  профессор С.А.Ибраев, (2012-2014 жж., № ГР 0112РК00805);

12.  Қазақстан халқының денсаулығы мен қоршаған ортаға отын-энергетикалық кешен (ОЭК) жұмысының әсерін бағалау. Ғылыми жетекші - м.ғ.д.,  профессор Е.Н.Сраубаев, (2012-2014 жж.,  № ГР 0112РК00813);

13.  Дәрілік субстанциялар мен химиялық заттар үшін генетикалық маңызды зақымданулар мен жалпы уыттылықты санды бағалаудың стандартын жасауҒылыми жетекшілер - м.ғ.д.,  профессор В.А.Узбеков, м.ғ.д.,  профессор Дюсембаева, (2012-2014 гг.,  № ГР 0112РК00803);

14. Жүктілердегі экстрагениталды патология кезіндегі асқынуларды бірнеше факторлы болжау және профилактикасы. Ғылыми жетекшісі – м.ғ.д., проф. Н.С.Үмбеталина (2012ж. №ГР 0112РК02819)

15.  Созылмалы лямблиозбен ауратын ересектер мен балаларды молекулалық-жасушалық деңгейінде емдеудің жетілдірілген әдістерін табу. Ғылыми жетекші - м.ғ.д.,  профессор Р.Х. Бегайдарова (2012-2014 жж.,  № ГР 0112РК02818);

16.  Медициналық жоғары оқу орнында білім беру нәтижелігін жоғарлату әдістемелігін жетілдіру.  Ғылыми жетекші - м.ғ.д.,  профессор Р.С. Досмағамбетова (2012-2014 жж.,  № ГР 012РК02817).

ШЖҚ ҚР ДСМ «Кардиология және ішкі ауруларды ғылыми-зерттеу институты РМҚК

 «Қазақстан Республикасының ауыл халқына қызмет көрсететін медициналық ұйымдарының дамуының инновациялық технологияларының моделін дайындау» ҒТБ

Тақырыбы «Қауіптің негізгі факторларын бағалау, зерттеу және әлеуметтік-маңызды аурулардың таралуының негізінде АМСК деңгейінде халық денсаулығын нығайту бойынша профилактикалық және реабилитациялық технологияларды дайындау». Ғылыми жетекшісі – м.ғ.д., профессор Қ.Ә.Әлиханова (2012-2014 жж., № ГР 0112РК02867).

ҚР ДМ «Нашақорлықтың медициналық-әлеуметтік проблемаларының республикалық-практикалық орталығы» РМҚК

«Қазақстан Республикасында әлеуметтік эпидемияларды (анашаға тәуелділік, экстремизм, терроризм, криминалдық қауымдастыққа тартылу, деструктивтік секталар, ойынқұмарлықтар) таратудың тиімді профилактикасы».

Тақырыбы «ҚР денсаулық сақтау жүйесіндегі психологиялық тәуелділіктерге тартылу қауіптерінің қатынасында психотүзетушілік технологияларының тиімділігін зерттеу». Ғылыми жетекшісі – м.ғ.д., Г.М.Мулдаева

АҚ "Фитохимия"Халықаралық ғылыми-өндіріс холдингі

1.   1 фазасының клиникалық сынағынан иммуномодулятор ретінде капсуладағы "Арглабин" препаратының қауіпсіздігінің байқауы («Фитохимия»  халықаралық ғылыми-өндірістік холдинг). Ғылыми жетекші - м.ғ д., доцент Н.С. Тәбріз

2.  Емдеу стандартына енгізу үшін «Арглабин» дәрілік  препаратын рандомизирленген көпорталықты клиникалық зерттеу («Фитохимия» халықаралық ғылыми-өндірістік холдинг). Ғылыми жетекші - м.ғ д., профессор В.Б.Сирота

«Ғылыми –техникалық мәліметтер ұлттық орталығы» АҚ тіркелген бастамашыл тақырыптар

1.  Ересектердің әлеуметтік маңызды ауруларын диагностикалауды, алдын алу және емдеуін оңтайландыру жетілдіру жолдары. Ғылыми жетекші – м.ғ.д., проф. Қ.Ә.Әлиханова 2009-2013 жж. № ГР 0109РК01381

2.  Хирургия саласындағы ауруларды анықтау және емдеудің инновациялық технологиялары. Ғылыми жетекші – м.ғ.д., проф. Е.М. Тұрғынов 2011-2016 жж. № ГР 0112РК00417

3.  Ішкі аурулар патологиясы кезіндегі алдын-алу шаралары, диагностика, емдеу және қалпына келтіру технологияларын жетілдіру. Ғылыми жетекші – м.ғ.д., проф. Д.Ж. Тайжанова 2012-2015 № ГР 0112РК00420

4.  Ана мен бала денсаулық деңгейіне клиникалық-эпидемиологиялық сипаттама, алдын алу әдістері мен емі. Ғылыми жетекші – м.ғ.д., проф. Р.Х. Бегайдарова 2012-2016 жж. № ГР 0112РК00419

5.  Медициналық ЖОО-да оқыту тиімділігін жақсарту стратегиясын құрастыру. Ғылыми жетекші  - м.ғ.д., проф. Р.С. Досмағамбетова 2011-2016 жж. № ГР 0112РК00418

6.  Биобасқару әдісімен психофизиологиялық күштенуді түзеу және ой еңбегі тұлғаларының бейімделу ерекшеліктері. Ғылыми жетекші -б.ғ.д., доцент Б.К. Койчубеков 2011-2014 жж. № ГР 0112РК00421

7.  Полидәрілік аллергияның даму қаупі факторлары. Ғылыми жетекші - м.ғ.к. Л.Л.Ахмалтдинова 2011-2013 жж. № ГР 0112РК00422

8.  Кейбір жұқпалы аурулардың этиопатогенді терапиясын жетілдіру. Ғылыми жетекші - м.ғ.д., проф. Б.Н. Кошерова 2011-2013 гг. 2011-2013жж. № ГР 0112РК00423

9.  Стоматологиялық ауруларды емдеу мен диагностикалау әдістерін жетілдіру. Ғылыми жетекші - д.м.н., проф. А.Г. Курашев 2011-2016 жж. № ГР 0112РК00412

10.  Емдеу фондағы аутоиммунды тиреойд кездегі қалқанша без құрылымының өзгеру динамикасы. Ғылыми жетекші – м.ғ.д., проф. В.Б. Молотов-Лучанский 2011-2013 ж. № ГР 0112РК00413

11.  Сәулелік диагностика және бас мидың ишемикалық зақымдануы және гипоксикалық реабилитациялау м.ғ.д., доцент О.М. Газизов 2012-2016 жж. № ГР 0112РК00415

12.  Біріңғай Ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің тұжырымдамасына (ҚР ДМС-БҰДСЖ) сәйкес жаңа инновациялық кезеңде балалар хирургиялық патологияларын төмендету және нәтижелерін жақсарту стратегиясы (балалар хирургиясы тәжірибесіне инновация, инвестиция, интеграция келтіру). Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор А.Б. Марденов 2012-2016 жж. № ГР 0112РК00410

13.  Қазақстандағы инновациялық инфрақұрылымын қарқынды пайдалану мақсатында медициналық білім мен ғылымның бизнеспен және халықпен (адами капитал) әріптестік. Ғылыми жетекші - к.м.н., доцент Х.Б. Бисмильдин 2012-2016 ж. № ГР 0112РК00416

14.  Психикалық және жүріс-тұрыс бұзылуларды бар аурулардың кешенді терапиясындағы қолдану интеграция жүйелік амалын қолдану. Ғылыми жетекші – м.ғ.к., доцент  М.Ю. Любченко 2012-2014 жж № ГР0112РК00419

15.  Инновациялық технологияда андрагогик дәрігерлік. Ғылыми жетекші - д.м.н., профессор К.Б.Оспанова 2012-2016 ж. 2012-2016 гг. № ГР 0112РК00414

16.  Триптофанның диабетогендік  метаболиттері: олар  туғызатын диабеттің әрекет ету  механизмі және дамуының алдын алу жолдары. Ғылыми жетекші – м.ғ.д., профессор Г.Г.Мейрамов, м.ғ.д., профессор Ф.А. Миндубаева 2012-2014 жж. № ГР 0112РК01372