Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті
Басты бет
Кітапхана
Ақпараттық ресурстарға сілтеме

Ақпараттық ресурстарға сілтеме

Тестілік қол жеткізу

CBS Publishers

CBS Publishers & Distributors Pvt. Ltd. баспасынан медициналық әдебиеттерге қол жетімділікті қамтамасыз ететін EduPortGlobal білім беру порталы. Кіру 2022 жылдың 5 қазанға дейін ашық.

Book-UP ЭКЖ

Медициналық тақырыптағы кітаптар жинақталған электронды кітапхана жүйесі: әлемнің жетекші баспаларының сапалы түпнұсқаларының электронды нұсқалары.

BookUP тіркеу бойынша Гид

Жазылу дерекқоры

WebofScience (Clarivate)

Журнал мақалалары, ғылыми конференциялар мен монографиялардың мультидисциплинарлық аналитикалық реферативтік базасы. Ол Ю. Гарфилд әзірлеген дәйексөз (Citation Index) индексін қамтиды. Платформа библиографиялық ақпаратты іздеу, талдау және басқарудың кіріктірме мүмкіндіктеріне ие. Clarivate Analytics компаниясының жазылымымен әзірленеді және ұсынылады.

Пайдаланушы нұсқаулығы - WebofScience

Scopus

Аннотацияларменмәліметтердіталдаудыңжәневизуалдаудыңенгізілгенрецензияланатынғылымиәдебиеттіңдәйексөзділігібиблиометриялыққұралдарыменқадағалайтынытуралыақпараттардықамтитынеңірімәліметтерқоры.. Базадажаратылыстану, қоғамдықжәнегуманитарлықғылымдар, техника, медицинажәнеөнерсаласындағы 5000 нан 22794 халықаралықбаспаларбасылымдарыбар.

Пайдаланушы нұсқаулығы - Scopus

ScienceDirect

Elsevier ақпараттықплатформасыныңбаспасында 2500 ғылымижурналдаржәне 33 мыңкітапқаорналастырылған, 13 млн. жарияланымғақолжетімділіккемүмкіндікбереді. Мақалалартөртнегізгібөлімгетоптастырылған: физикалықжәнеинженерлікғылымдар, жаратылыстануғылымдары, медицинағылымдары, сондай-ақәлеуметтікжәнегуманитарлықғылымдар.

Пайдаланушы нұсқаулығы – ScienceDirect

EBSCO

Деректербазасы 1937 жылданбастап 600-денастамжурналғабелсендітолықмәтіндіжабыққолжетімділіктіқамтамасызетеді. Деректербазасына EBSCOhost Research Databases (CINAHL Complete), DynaMed, Scientific & Medical ART Imagebase, DynaMed Plus, EBSCO Discovery Service сияқтыресурстаркіреді. Қолжетімділікинституционалдықлогинжәнепарольарқылыберіледі (кітапханаұсынады).

ClinicalKey

Elsevier баспасының 1000-нанастамкітабын; 600 – денастамжурналды; жаңартылатынстандарттаркітапханасыбарклиникалықұсыныстарды; дәрілікзаттардыңдеректербазасын; бейнекітапхана-17 000-нанастамбейнероликтіжәне 3,6 млн.иллюстрацияныұсынатын Elsevier баспаүйініңмедицинажәнеденсаулықсақтауүшінОнлайн-ресурсы, презентацияшеберітабылғаниллюстрацияларды PPT слайдтарынаэкспорттауғамүмкіндікбереді. ҚолжетімділікЖОО-ның IP-мекенжайларыбойыншатіркелгенжағдайдаберіледі.

Пайдаланушы нұсқаулығы – ClinicalKey

Clinicalkey көмегімен CME несиелеріналуғаарналғанқадамдықбейненұсқаулық

Complete Anatomy

Виртуалдыанатомиялықатлас. Қолжеткізубелсендірукодыарқылыберіледі.

Пайдаланушы нұсқаулығы – Complete Anatomy

Cochrane Library

Медицинажәнемедициналықзерттеулерсаласындағысарапшылардықолдауүшінқұрылғанәртүрлітәуелсіз, жоғарысапалышолуларменбақылаулардықамтитынмәліметтержинақтамасы.

Пайдаланушы нұсқаулығы – Cochrane Library

«Cтуденттіккеңесші» электрондыкітапханасы

Оқулықтарменоқуқұралдары, нұсқаулықтар, атластар, монографиялар, дәрістіккурстаржәнепрактикумдардықамтитынтолықмәтіндімәліметтербазасы. Мәліметтербазасымерзімдібасылымдардан,қосымшамультимедиалыққұралдардан, бейнематериалдарданжәнеинтерактивтіқосымшалардантұрады.

Пайдаланушы нұсқаулығы – «Студент кеңесшісі»

«Дәрігер кеңесшісі» электронды кітапханасы

Электрондықмедициналықақпараттық-білімберужүйесі. «Дәрігеркеңесшісі» орналастырылғанматериалдарқазіргізаманғығылымибілім (дәлелдімедицина) негізіндежетекшіресейлікмамандарменәзірленген. Ақпараттиістімамандықбойыншағылыми-практикалықмедициналыққоғамның (әлемдік, еуропалықжәнересейлік) ұстанымынесепкеалаотырыпдайындалады. Барлықматериалдарміндеттітәуелсізрецензиялауданөткен.

Пайдаланушы нұсқаулығы – «Дәрігер кеңесшісі»

«Эпиграф» электронды кітаптары баспасы

Қазақстандық мамандары әзірлеген алғашқы толық мәтінді мәліметтер базасы. Электрондық кітапхана Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарына арналған медицина және шектес ғылымдар бойынша 1000 атауынан тұратын оқулықтар мен оқу құралдарының жинағы болып табылады.Үш тілде: қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде оқулықтар мен оқу құралдары ұсынылған. Кітаптар түрлі-түсті оқылатын материалдардың суреттерін қамтиды.

Пайдаланушы нұсқаулығы – «Эпиграф» ЭКБ

«Эпиграф» мультимедиялық оқулықтар порталы

Мультимедиялық оқулық студенттерге мәтіннен басқа, білімді тексерудің интерактивті блоктарынан тұратын мультимедиялық оқу материалын көрсетуге мүмкіндік беретін бағдарламалық шешімдер жиынтығын ұсынады.

Пайдаланушы нұсқаулығы: https://mbook.kz/ru/user_manual/

«Aknurpress» сандық кітапханасы

«AKNURPRESS» сандық кітапханасы оқу процесіне арналған әдебиеттерді іріктеуде сапалы тәсілге ие, оқу пәндеріне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдарының 1000-нан астам атауларын қамтиды. Оқулықтар мен оқу құралдары қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылған.

Пайдаланушы нұсқаулығы - AKNURPRESS

«Лань» ЭКЖ

Ғылыми және оқу әдебиеттер, сондай-ақ ғылыми мерзімді басылымдардың жүздеген контентін қамтитын ірі көп тақырыптық мәліметтер базасы. «Лань» баспасының электронды-кітапханалық жүйесі кітапты оқуға ғана емес, кітаптан үзінділерді көшіруге және басып шығаруға мүмкіндік береді.

Пайдаланушы нұсқаулық – «Лань» ЭКЖ

Республикалық жоғары оқу орындары арасындағы электрондық кітапхана

Профессорлық-оқытушылар құрамын, бакалавриат, магистратура және докторантурада білім алушыларды қазіргі заманғы ақпараттық білім беру ресурстарымен қамтамасыз ету үшін Қазақстанның жоғары оқу орындарының электрондық ресурстарын біріктіретін бірыңғай мәліметтер базасы.

Ашық қол жеткізу дерекқорлары

Ғылыми Электронды кітапхана eLIBRARY.RU

34 млн.астам ғылыми жарияланымдар мен патенттердің рефераттары мен толық мәтіндерін, оның ішінде 5600-ден астам ресейлік ғылыми-техникалық журналдардың электрондық нұсқаларын қамтитын ғылым, технология, медицина және білім беру саласындағы аса ірі ресейлік ақпараттық-талдау порталы, оның ішінде 4800-ден астам журнал ашық қолжетімділікте.

Coursera

Стэндфорд университетінің информатика профессорлары әзірлеген жаппай онлайн-білім беру саласындағы жоба.

HSTalks

Биомедициналық және жаратылыстану ғылымдары бойынша әлемдік жетекші сарапшылардың онлайн-лекциясы.

«Қазақстанның клиникалық медицинасы»журналы

Көп салалы халықаралық рецензияланған медициналық журнал. Негізгі тақырып - биомедициналық ғылым мен практика, медициналық білім беру және денсаулық сақтау саласындағы зерттеу материалдарын жариялау.

AACR (American Association for Cancer Research)

Медициналық журналдардың толық мәтінді деректер базасы. AACR журналдарындағы мақалалар жарияланғаннан кейін 12 айдан кейін еркін кіруге көшеді.

BMJ Best Practice

Әр бөлімде ауруларды диагностикалау және емдеу бойынша халықаралық ұсынымдар.

BMJ Open

Барлық пәндер мен терапевтік салалар бойынша медициналық зерттеулерге арналған ашық қол жетімді онлайн-журнал.

BMC

Деректер базасы Springer Nature құрамына кіреді және ғылым, технология, инженерия және медицина саласындағы ғылыми-зерттеу қауымдастықтарының ашылуларымен бөлісетін 300-ге жуық рецензияланған журналдарды қамтиды.

Europe PubMed Central (Europe PMC)

БүкіләлембойыншасенімдідереккөздерденғылымижарияланымдарменбаспалардыңДүниежүзілікжинағынақолжеткізудіқамтамасызететінашықғылымиплатформа.

FreeBooks4Doctors

Медициналықкітаптарменжәрдемақылардыңтолықмәтіндінұсқаларынасілтемелердітоптастыру.

Free Medical Journals

Медициналықжурналдардыңтолықмәтіндінұсқаларыныңмәліметтербазасы.

Medscape

Дәрігерлерменденсаулықсақтаусаласындағыбасқадамамандарүшінақпараттықресурс.

PubMed

Биомедициналықтақырыпбойыншарефераттықдеректербазасы. PubMed құрамында MEDLINE ғылымижурналдарменинтернеттегікітаптарданбиомедициналықәдебиеттерге 32 миллионнанастамсілтемебар.

Trip Medical Database

Дәлелдімедицинабойыншаклиникалықіздеужүйесі.

WileyOnlineLibrary

ҚазіргіғылымменбілімніңбарлықсалаларындағытолықмәтіндіғылымиресурстардыбасыпшығаратынкөпсалалымультидисциплинарлықбаспаБарлықғылымиконтентжаратылыстану, техникалық, қоғамдықжәнегуманитарлықғылымдарбағыттарыбойыншажурналдардың, кітаптарменэнциклопедиялардыңнегізгітақырыптықтоптамаларынабөлінеді.