Қарағанды медицина университеті
«Медицина және экология» журналы
«Медицина» ай сайынғы газеті
Басты бет
Кітапхана
Ақпараттық ресурстарға сілтеме

Ақпараттық ресурстарға сілтеме

Жазылу дерекқоры

ClinicalKey

Elsevier баспасының 1000-нан астам кітабын; 600 – ден астам журналды; жаңартылатын стандарттар кітапханасы бар клиникалық ұсыныстарды; дәрілік заттардың деректер базасын; бейне кітапхана-17 000-нан астам бейнероликті және 3,6 млн.иллюстрацияны ұсынатын Elsevier баспа үйінің медицина және денсаулық сақтау үшін Онлайн-ресурсы, презентация шебері табылған иллюстрацияларды PPT слайдтарына экспорттауға мүмкіндік береді. Қолжетімділік ЖОО-ның IP-мекенжайлары бойынша тіркелген жағдайда беріледі.

Пайдаланушы нұсқаулығы – ClinicalKey

Clinicalkey көмегімен CME несиелерін алуға арналған қадамдық бейне нұсқаулық

CompleteAnatomy

Виртуалды анатомиялық атлас. Қол жеткізу белсендіру коды арқылы беріледі.

Қолданбаны жүктеу беті: https://3d4medical.com/download

Complete Anatomy вебинарының орыс тіліндегі жазбасы

BMJBestPractice

Жергілікті жерлерде қолданылатын және 1000-нан астам клиникалық жағдайларға арналған нұсқаулық болып табылады. Онлайн-клиникалық шешімдерді қолдау құралы. Қол жеткізу белсендіру коды арқылы беріледі.

BMJ Learning

Кәсіби медицина қызметкерлерін онлайн оқыту бойынша әлемдік жетекші ресурс. Онда мамандар құрастырған 1000-нан астам дәлелді модульдер бар және клиникалық және клиникалық емес тақырыптардың кең спектрін қамтиды. Қол жеткізу белсендіру коды арқылы беріледі.

Пайдаланушы нұсқаулығы – BMJ Learning


  Web of Science (Clarivate Analytics)

Журнал мақалалары, ғылыми конференциялар мен монографиялардың мультидисциплинарлық аналитикалық реферативтік базасы. Ол Ю. Гарфилд әзірлеген дәйексөз (Citation Index) индексін қамтиды. Платформа библиографиялық ақпаратты іздеу, талдау және басқарудың кіріктірме мүмкіндіктеріне ие. Clarivate Analytics компаниясының жазылымымен әзірленеді және ұсынылады.

https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search

Пайдаланушы нұсқаулығы - Web of Science

  Scopus

Аннотацияларменмәліметтердіталдаудыңжәневизуалдаудыңенгізілгенрецензияланатынғылымиәдебиеттіңдәйексөзділігібиблиометриялыққұралдарыменқадағалайтынытуралыақпараттардықамтитынеңірімәліметтерқоры.. Базадажаратылыстану, қоғамдықжәнегуманитарлықғылымдар, техника, медицинажәнеөнерсаласындағы 5000 нан 22794 халықаралықбаспаларбасылымдарыбар.

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic

Пайдаланушы нұсқаулығы - Scopus

  ScienceDirect

Elsevier ақпараттық платформасыныңбаспасында 2500 ғылыми журналдар және 33 мың кітапқа орналастырылған, 13 млн. жарияланымға қолжетімділікке мүмкіндік береді. Мақалалар төрт негізгі бөлімге топтастырылған: физикалық және инженерлік ғылымдар, жаратылыстану ғылымдары, медицина ғылымдары, сондай-ақ әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдар.

https://www.sciencedirect.com/

Пайдаланушы нұсқаулығы – ScienceDirect

  CochraneLibrary

Медицина және медициналық зерттеулер саласындағы сарапшыларды қолдау үшін құрылған әртүрлі тәуелсіз, жоғары сапалы шолулар мен бақылауларды қамтитын мәліметтер жинақтамасы.

https://www.cochranelibrary.com/

Пайдаланушы нұсқаулығы – Cochrane Library

  МедициналықЖООүшінстуденттіккеңесші

Оқулықтарменоқуқұралдары, нұсқаулықтар, атластар, монографиялар, дәрістіккурстаржәнепрактикумдардықамтитынтолықмәтіндімәліметтербазасы. Мәліметтербазасымерзімдібасылымдардан,қосымшамультимедиалыққұралдардан, бейнематериалдарданжәнеинтерактивтіқосымшалардантұрады.

http://www.studmedlib.ru/

Пайдаланушы нұсқаулығы – «Студент кеңесшісі»

  «Дәрігер кеңесшісі» электронды кітапханасы

Электрондықмедициналықақпараттық-білімберужүйесі. «Дәрігеркеңесшісі» орналастырылғанматериалдарқазіргізаманғығылымибілім (дәлелдімедицина) негізіндежетекшіресейлікмамандарменәзірленген. Ақпараттиістімамандықбойыншағылыми-практикалықмедициналыққоғамның (әлемдік, еуропалықжәнересейлік) ұстанымынесепкеалаотырыпдайындалады. Барлықматериалдарміндеттітәуелсізрецензиялауданөткен.

https://www.rosmedlib.ru/

Пайдаланушы нұсқаулығы – «Дәрігер кеңесшісі»

  «Эпиграф» электронды кітаптары баспасы

Қазақстандық мамандары әзірлеген алғашқы толық мәтінді мәліметтер базасы. Электрондық кітапхана Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарына арналған медицина және шектес ғылымдар бойынша 1000 атауынан тұратын оқулықтар мен оқу құралдарының жинағы болып табылады.Үш тілде: қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде оқулықтар мен оқу құралдары ұсынылған. Кітаптар түрлі-түсті оқылатын материалдардың суреттерін қамтиды.

https://elib.kz/

Пайдаланушы нұсқаулығы –«Эпиграф» ЭКП

  «Эпиграф»мультимедиялық оқулықтар порталы

Мультимедиялық оқулық студенттерге мәтіннен басқа, білімді тексерудің интерактивті блоктарынан тұратын мультимедиялық оқу материалын көрсетуге мүмкіндік беретін бағдарламалық шешімдер жиынтығын ұсынады.

https://mbook.kz/ru/index/

Пайдаланушы нұсқаулығы: https://mbook.kz/ru/user_manual/

  Цифровая библиотека «Aknurpress»

«AKNURPRESS» сандық кітапханасы оқу процесіне арналған әдебиеттерді іріктеуде сапалы тәсілге ие, оқу пәндеріне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдарының 1000-нан астам атауларын қамтиды. Оқулықтар мен оқу құралдары қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылған.

https://aknurpress.kz/login

Пайдаланушынұсқаулығы - AKNURPRESS

  Book-UP

Медициналық тақырыптағы кітаптар жинақталған электронды кітапхана жүйесі: әлемнің жетекші баспаларының сапалы түпнұсқаларының электронды нұсқалары.

https://www.books-up.ru/ru/catalog/

Book UP тіркеу бойынша Гид

  «Лань» ЭКЖ

Ғылыми және оқу әдебиеттер, сондай-ақ ғылыми мерзімді басылымдардың жүздеген контентін қамтитын ірі көп тақырыптық мәліметтер базасы. «Лань» баспасының электронды-кітапханалық жүйесі кітапты оқуға ғана емес, кітаптан үзінділерді көшіруге және басып шығаруға мүмкіндік береді.

https://e.lanbook.com/

Пайдаланушы нұсқаулық – «Лань» ЭКЖ

  Республикалық жоғары оқу орындары арасындағы электрондық кітапхана

Профессорлық-оқытушылар құрамын, бакалавриат, магистратура және докторантурада білім алушыларды қазіргі заманғы ақпараттық білім беру ресурстарымен қамтамасыз ету үшін Қазақстанның жоғары оқу орындарының электрондық ресурстарын біріктіретін бірыңғай мәліметтер базасы.

http://rmebrk.kz/

Ашық қол жеткізу дерекқорлары

  Ғылыми Электронды кітапхана eLIBRARY.RU

34 млн.астам ғылыми жарияланымдар мен патенттердің рефераттары мен толық мәтіндерін, оның ішінде 5600-ден астам ресейлік ғылыми-техникалық журналдардың электрондық нұсқаларын қамтитын ғылым, технология, медицина және білім беру саласындағы аса ірі ресейлік ақпараттық-талдау порталы, оның ішінде 4800-ден астам журнал ашық қолжетімділікте.

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp

  Coursera

Стэндфорд университетінің информатика профессорлары әзірлеген жаппай онлайн-білім беру саласындағы жоба.

https://www.coursera.org/programs/karaganda-medical-university-on-coursera-ljcvh?currentTab=CATALOG

  HSTalks

Биомедициналық және жаратылыстану ғылымдары бойынша әлемдік жетекші сарапшылардың онлайн-лекциясы.

  «Қазақстанның клиникалық медицинасы»журналы

Көп салалы халықаралық рецензияланған медициналық журнал. Негізгі тақырып - биомедициналық ғылым мен практика, медициналық білім беру және денсаулық сақтау саласындағы зерттеу материалдарын жариялау.

https://www.clinmedkaz.org/

  AACR (American Association for Cancer Research)

Медициналық журналдардың толық мәтінді деректер базасы. AACR журналдарындағы мақалалар жарияланғаннан кейін 12 айдан кейін еркін кіруге көшеді.

https://aacrjournals.org/

  BMJ Best Practice

Әр бөлімде ауруларды диагностикалау және емдеу бойынша халықаралық ұсынымдар.

https://bestpractice.bmj.com/info/

  BMJ Open

Барлықпәндерментерапевтіксалаларбойыншамедициналықзерттеулергеарналғанашыққолжетімдіонлайн-журнал.

https://bmjopen.bmj.com/

  BMC

Деректер базасы Springer Nature құрамына кіреді және ғылым, технология, инженерия және медицина саласындағы ғылыми-зерттеу қауымдастықтарының ашылуларымен бөлісетін 300-ге жуық рецензияланған журналдарды қамтиды.

https://www.biomedcentral.com/

  Europe PubMed Central (Europe PMC)

БүкіләлембойыншасенімдідереккөздерденғылымижарияланымдарменбаспалардыңДүниежүзілікжинағынақолжеткізудіқамтамасызететінашықғылымиплатформа.

http://europepmc.org/About

  FreeBooks4Doctors

Медициналық кітаптарменжәрдемақылардыңтолықмәтіндінұсқаларына сілтемелерді топтастыру.

http://www.freebooks4doctors.com/

  FreeMedicalJournals

Медициналық журналдардың толық мәтінді нұсқаларының мәліметтер базасы.

http://www.freemedicaljournals.com/

  Medscape

Дәрігерлерменденсаулықсақтаусаласындағыбасқадамамандарүшінақпараттықресурс.

https://www.medscape.com/

  PubMed

Биомедициналық тақырып бойынша рефераттық деректер базасы. PubMed құрамында MEDLINE ғылыми журналдар мен интернеттегі кітаптардан биомедициналық әдебиеттерге 32 миллионнан астам сілтеме бар.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

  TripMedicalDatabase

Дәлелді медицина бойынша клиникалық іздеу жүйесі.

https://www.tripdatabase.com/